Tag Archives: tư vấn hướng dẫn lập sổ chủ nguồn thải

Tư vấn hướng dẫn lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải là gì?  Là hồ sơ giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 36/2015/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm 2015. Nếu có […]